Palestine


Palestine: những gì nhìn thấy ở vùng đất Canaan

Những gì nhìn thấy ở Palestine, hành trình bao gồm các địa điểm trong Kinh thánh được đề cập trong Kinh thánh, đặc điểm của lãnh thổ, sông, hồ và các thành phố chính. Thông tin du lịchBang Địa...


Top